Przejdź do treści

KRĄG TRADYCJI

28 sierpnia 1942 roku, generał Władysław Sikorski podpisał rozkaz utworzenia kompanii „Commando”, rozpoczynając tworzenie legendy tej niezwykłej jednostki.

Niestety, nie ma już pośród nas żadnego z weteranów. Odchodzi też wielu spośród tych, którzy znali ich bezpośrednio i słyszeli relacje z ich ust, w tym członków ich rodzin.

W 80-tą rocznicę tego faktu, jako kolejne pokolenie, podejmujemy rękawicę przekazania ich tradycji i wartości kolejnym pokoleniom.

Jako członkowie rodzin, będących potomkami żołnierzy tych jednostek tworzymy Krąg Tradycji, mający zapewnić ciągłość wiedzy o historii i tradycji wśród Narodu Polskiego.

Tworzymy Archiwum, w którym zbierać będziemy nie tylko materialne (książki, gazety, zdjęcia, pamiątki) ale i niematerialne (wspomnienia i opowiadania) elementy historii – zarówno z czasów wojny jak i tej powojennej. Odkrywamy lokalizację miejsc spoczynku na całym świecie – nie tylko pod Monte Cassino ale i w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Argentynie – by zaopiekować się miejscami spoczynku Bohaterów.

Szczególny apel i zaproszenie kierujemy do młodzieży, szukającej korzeni współczesnych jednostek specjalnych. Bądźcie pomostem pomiędzy Przeszłością a Przyszłością – przekazując innym Pamięć, Tradycje i Wartości  tych niezwykłych żołnierzy.

NEWSLETTER >>>

On August 28, 1942, General Wladyslaw Sikorski signed the order to create the „Commando” company, starting the creation of the legend of this extraordinary unit.

Unfortunately, there are no veterans among us anymore. Many of those who knew them directly and heard their stories first hand, including their family members, are also passing.

On the 80th anniversary of this event, as the next generation, we take up the gauntlet of passing their traditions and values ​​to the next generations.

As members of families who are descendants of soldiers from these units, we will create the Circle of Tradition to ensure the continuing knowledge about their history and tradition among the Polish Nation.

We create an Archive in which we will collect not only material (books, newspapers, photos, souvenirs) but also verbal (memories and stories) elements of history – both from the war and post-war times. We shall discover the location of their resting places all over the world – not only at Monte Cassino, but also in Great Britain, the United States, Canada and Argentina – to look after the resting places of these Heroes.

A special appeal and invitation is directed to young people who are looking for the roots of modern special forces. To become a bridge between the Past and the Future – passing on to others the Memory, Traditions and Values ​​of these extraordinary soldiers.

NEWSLETTER >>>