Przejdź do treści

KONSTYTUCJA

HARCERSKIEGO KLUBU SPECJALNOŚCIOWEGO
KRĄG TRADYCJI POLSKICH KOMANDOSÓW

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Nazwa klubu
  Harcerski Klub Krąg Tradycji Polskich Komandosów kontynuuje tradycje drużyn harcerskich imienia 1 Samodzielnej Kompanii Commando i ich żołnierzy oraz organizacji i jednostek, będących kontynuatorami tradycji komandosów.
 2. Specjalizacja
  Harcerski Klub Specjalnościowy „Krąg Tradycji Polskich Komandosów” jest klubem o specjalności historyczno-rekonstrukcyjnej.
 3. Podległość
  Klub podlega Komendzie Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Chorągwi Wielkopolskiej.
 4. Siedziba klubu
  Siedziba klubu znajduje się w harcówce 101 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej Zielony Talizman im. 1 Samodzielnej Kompanii Commando.
 5. Symbole
  Symbolem Klubu jest połowa lilijki i połowa symbolu operacji połączonych.

Rozdział 2
Działalność klubu

1.Cel i forma działania KTPK
Celem związanym z historią jest poszukiwanie pamiątek oraz miejsc pamięci związanych z komandosami. Będziemy tworzyć i wykorzystywać narzędzia pozwalające realizować cele Klubu. Poszukiwać będziemy także miejsc spoczynku żołnierzy naszych Bohaterów by wspólnie z organizacjami i środowiskami patronackimi objąć je opieką.

Celem praktycznym działania KTPK jest szerzenie świadomości jest zapoznanie, pogłębienie i możliwość praktycznego wykorzystania przez uczestników zasad i działań związanych z tematyką bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i postępowania w sytuacjach ekstremalnych.

Formy działania Klubu powiązane są z historią jednostek specjalnych począwszy od
1 Samodzielnej Kompanii Commando poprzez jednostki będące jej kontynuatorami aż po czasy współczesne.
Związane jest to zarówno z przekazaniem ich historii, tradycji i wartości jak i metodami szkoleniowymi oraz sposobem działania.
Jego zadaniem jest nie tylko nauka zasad radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych przez pojedyncze osoby ale także przygotować liderów do zarządzania w takich sytuacjach w zakresie planowania, zarządzania projektami oraz tworzenia i zarządzania zespołami.
Działalność Klubu opiera się o działanie oddziałów Klubu, działających przy szkołach, organizacjach i lokalnych społecznościach w zakresie bezpieczeństwa.

Realizacja odbywać się będzie poprzez autorskie szkolenia, rozwój kultury fizycznej uczestników oraz praktyczne ćwiczenia mające za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu uczestników, jednostek oraz beneficjentów działania.

Rozdział 3
Członek klubu

 1. Postanowienia ogólne
  1.1 Członkami KTPK mogą być członkowie ZHP.
  1.2 Członkiem Klubu może być osoba, która przeszła szkolenie podstawowe oraz specjalistyczne szkolenie kierunkowe lub ukończy je w trakcie działalności w Klubie.
  1.3 Klub, prowadzi działalność dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej w ZHP , jako element służby na rzecz społeczności lokalnej.
  1.4 Osoby niezrzeszone w Klubie mogą brać udział w zajęciach Klubu jako Sympatycy lub wspierać jego działanie jako Członkowie Honorowi.
  1.5 Każdy członek KTPK ma prawo do czynnego uczestniczenia w życiu Klubu oraz do używania symboli Klubu.
 2. Przystąpienie do klubu
  Warunkiem przyjęcia do KTPK jest:
  2.1 złożenie deklaracji chęci przynależności do KTPK dla członków ZHP 18+ oraz deklaracja chęci przynależności do KTPK ze zgodą rodzica (w przypadku członków ZHP
  18-),
  2.2 uzyskanie pozytywnej opinii Komendy Klubu,
  2.3 jeżeli jest to wymagane przedstawienie opinii bezpośredniego przełożonego (w przypadku osób zrzeszonych w ZHP),
  2.4 wykazanie specjalistycznych kwalifikacji lub zasobów cennych dla funkcjonowania klubu (w przypadku osób niezrzeszonych w ZHP).

2.5. Do objęcia określonej funkcji w Klubie niezbędne jest ukończenie certyfikowanego szkolenia.
2.6. Każdy członek Klubu, celem ujednolicenia wiedzy i umiejętności w ramach Klubu, przechodzi wszystkie stopnie szkolenia, certyfikowanego przez weteranów żołnierzy wojsk specjalnych. Osoby zrzeszone w ZHP, posiadające stopnie harcerskie/instruktorskie, przechodzą weryfikację dopasowania posiadanej wiedzy i umiejętności do poziomu obejmowanej funkcji.
2.7. Członkowie przechodzą kurs podstawowy zawierający podstawy rozpoznawania i zachowania się podczas zagrożeń, realizacji wyznaczonych zadań podczas alarmów i stanów zagrożenia. Dodatkowo członkowie Klubu przechodzić będą podstawowy kurs grywalizacji czyli jak przeprowadzić grę terenową – pozwoli to na przekazywanie wiedzy o bezpieczeństwie w lokalnej społeczności.
Kolejnym elementem jest poznanie umiejętności korzystania ze struktury informatycznej oraz narzędzi wykorzystywanych przy projekcie : autoresponderów, list mailingowych oraz aplikacji mobilnych do organizacji gier terenowych.
2.8. Specjaliści przechodzą kursy w zakresie wybranych specjalności;
Specjalizacje w zakresie: 1 pomoc, Zwiad i Terenoznawstwo, Pionierka i kwatermistrzostwo, Komunikacja i zarządzanie, Cyberbezpieczeństwo i informatyka, Samoobrona,
2.9. Funkcyjni / instruktorzy przechodzą dodatkowo kursy zarządzania zespołem / patrolem. Dodatkiem do szkolenia jest Kurs Mistrza gry czyli jak zaprojektować i zaplanować grę terenową – ten element zawierać będzie umiejętności z zakresu tworzenia i zarządzania małymi zespołami.
Komendanci i Dowódcy przechodzą dodatkowo kursy w zakresie planowania, tworzenia i organizacji oraz zarządzania zespołami. Tutaj dodatkiem będzie rozszerzona umiejętność planowania (także finansowego) oraz zarządzania dużymi zespołami.

2.10. Przystąpienie do Klubu potwierdzane jest wydaniem numerowanej legitymacji członkowskiej.

 1. Prawa i obowiązki członka KTPK
  3.1. Członkiem klubu zostaje osoba która spełniła wymagania opisane w pkt. 2.
  Członek KTPK ma następujące prawa i obowiązki:
  3.1.1 ma prawo uczestniczyć w zbiórkach programowych, wolontariatach itp.,
  3.1.2 ma prawo do noszenia oznak przynależności do klubu i używania jego symboli,
  3.1.3 ma prawo zgłaszać swoje propozycje i uwagi dotyczące klubu,
  3.1.4 ma prawo uzyskiwać pomoc od wszystkich członków klubu,
  3.1.5 ma obowiązek dbać o dobre imię klubu,
  3.1.6 ma obowiązek w miarę możliwości uczestniczyć w zbiórkach klubu, a swoją nieobecność usprawiedliwiać i zapowiadać przed zbiórką lub imprezą,
  3.1.7 ma obowiązek przestrzegać dyscypliny harcerskiej i konstytucji klubu.
 2. Wykluczenie z KTPK
  4.1 o wykluczeniu z klubu decyduje Komenda Klubu na wniosek bezpośredniego przełożonego,
  4.2 członek klubu raz z niego wykluczony nie ma możliwości ponownego powrotu w jego szeregi,
  4.3 wykluczenie z klubu następuje w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych sytuacji:
  4.3.1 nieprzestrzegania obowiązków przez członka klubu,
  4.3.2 znieważania dobrego imienia KTPK,
  4.3.3 na własną prośbę (w tym przypadku nie ma zastosowania podpunkt 4.2).
 3. Zawieszenie w prawach członka KTPK
  5.1 w przypadku, gdy zaistnieje jedna z sytuacji będących podstawą do wykluczenia z klubu, ale dany czyn nie będzie bardzo rażący, Komenda może podjąć decyzję o zawieszeniu niektórych praw członka klubu,
  5.2 przez zawieszenie rozumie się odebranie oznak przynależności do Klubu i zakaz używania symboli Klubu na okres 2 miesięcy.

Rozdział 4
Członkostwo honorowe

 1. Członkiem honorowym Kręgu Tradycji Polskich Komandosów może być osoba indywidualna lub jednostka organizacyjna (organizacja, instytucja, firma) reprezentowana imiennie przez swojego przedstawiciela.
 2. Honorowy członek Kręgu Tradycji Polskich Komandosów wspiera Krąg w sposób ustalony indywidualnie jako Partner , Sponsor lub Patron.

Patron – osoba, instytucja lub firma, obejmująca patronat nad działalnością Klubu. Ma wyłączność na informację i promocję związaną z działalnością Klubu w uzgodnionym zakresie. Może udzielać wsparcia materialnego lub niematerialnego w ramach Klubu. Patron informuje o swoim patronacie i działalności Klubu w swoim środowisku działania.

Sponsor – osoba, instytucja lub firma, udzielająca wsparcia materialnego lub niematerialnego w ramach pojedynczych aktywności Klubu;

Partner – osoba, firma lub instytucja współpracująca z Klubem w ramach uzgodnionego zakresu.

 1. Honorowy członek ma prawo uczestniczyć we wszystkich oficjalnych wydarzeniach jako gość, współorganizator lub Patron.
 2. Honorowe członkostwo potwierdzane jest numerowanym certyfikatem.
 3. Członkowie honorowi mogą powołać Kapitułę, która wraz z Komendantem zajmie się uhonorowaniem osób/ członków zasłużonych dla Klubu.

Rozdział 5
Oddział Klubu

 1. Oddział Klubu działa w oparciu o Konstytucję Klubu oraz Regulamin uzgodniony z pełnomocnikiem instytucji, przy której działa.
 2. Uczestnicy Klubu mogą tworzyć oddziały Klubu przy szkołach, instytucjach oraz lokalnych społecznościach.
 3. Oddział Klubu może być utworzony przez drużynę harcerską lub jej członków, którzy wyrażą zainteresowanie działaniem w ramach Klubu.
 4. Oddział może składać się z Patroli, Zespołów oraz Komendy Oddziału.

4.1 Patrol
W ramach oddziału Klubu może powstać zespół w składzie dowódca patrolu i dwóch uczestników Klubu. Jest najmniejszą dopuszczalną formą działania Oddziału.
4.1.1 Patrol składa się z Dowódcy oraz dwóch Uczestników/Członków Klubu.
4.1.2 Dowódca Patrolu oprócz kursu podstawowego musi ukończyć kurs zarządzania zespołem.

4.2. Zespół
4.2.1 Dwa Patrole tworzą Zespół, prowadzony przez Komendanta Zespołu.
4.2.2 Komendant Zespołu oprócz kursu podstawowego musi ukończyć kurs zarządzania zespołem.

4.3 Oddział
4.3.1 Oddział składa się z wielokrotności Zespołów, pod przewodnictwem Komendanta Oddziału.
4.3.2 Komenda Oddziału składa się z Komendanta Oddziału i Zastępcy/ów.
4.3.3 Komendant Oddziału oprócz kursu podstawowego musi ukończyć kurs zarządzania zespołem.
4.3.4 Zastępc/y Komendanta Oddziału oprócz kursu podstawowego muszą ukończyć kurs zarządzania zespołem.

 1. Patrole i poszczególne jednostki odpowiadają za: obserwacje i zgłaszanie niebezpieczeństw i zagrożeń na terenie i w okolicy szkoły / miejsca działalności (zjawiska przemocy/hejtu, podejrzane osoby, akty wandalizmu), biorą czynny udział w ćwiczeniach alarmowych (koordynacja ewakuacji, rozwinięcie punktu 1 pomocy, pełnienie funkcji gońców/ zabezpieczenie komunikacji i łączności itp.) i inne elementy wynikające w Konstytucji i Regulaminu.
 2. Oddziały Klubu biorą udział w zawodach, podczas których mogą zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę, nawiązać nowe kontakty, zapoznać się z nowościami w zakresie szkoleń sprzętu itp. Szkolenie i zawody odbywać się mogą na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 3. W ramach Oddziału wyróżnić możemy Członków, Uczestników, Dowódców oraz Komendantów.

7.1 Uczestnikiem jest każda osoba zainteresowana działalnością Klubu.

7.1.1 Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest ukończyć certyfikowane szkolenie podstawowe teoretyczne oraz praktyczne.
7.1.2 Uczestnicy Klubu mogą brać udział w zajęciach, szkoleniach i zawodach za zgodą Komendanta Oddziału Klubu.
7.1.3 Podczas uczestnictwa w działaniach prowadzonych w ramach Klubu osoby niezrzeszone obowiązuje dyscyplina i odpowiedzialność jak osoby zrzeszone w harcerstwie.

7.2 Dowódcą (Patrol i Zespół) może być każda osoba, chcąca w ramach Oddziału Klubu prowadzić osoby wchodzące w skład swojej jednostki.
Dowódca odpowiada za ćwiczenia, rekrutację i obsadę poszczególnych patroli, nadzór nad działaniami, kontakt z Opiekunem z ramienia szkoły itp.

7.3 Komendantem, ze względu na kwestie związane z kwestiami organizacyjnymi i szkoleniowymi mogą być wyłącznie osoby zrzeszone w harcerstwie.
Komendant odpowiada za ćwiczenia, rekrutację i obsadę poszczególnych patroli, nadzór nad działaniami, kontakt z Opiekunem z ramienia szkoły itp.

Rozdział 6
Władze w klubie

 1. Zbiórka komendantów
  1.1 Zbiórka jest organem nadrzędnym w stosunku do Komendy Klubu, tworzą ją wszyscy komendanci Klubu. Zbiera się raz w roku lub częściej w terminie wyznaczonym przez Komendanta Klubu i jest prowadzone przez wybranego Komendanta. Zbiórka decyzje podejmuje większością głosów. Podczas Zbiórki każdy uczestnik spotkania może wypowiedzieć swoje zdanie na omawiany temat. Do kompetencji Zbiórki należy:
  1.1.1 wyznaczanie kierunku w którym KTPK ma działać w danym roku harcerskim,
  1.1.2 przedłużenie kadencji lub wybór nowej Komendy Klubu,
  1.1.3 uchwalanie proponowanego przez Komendę planu pracy włącznie z poprawkami zgłoszonymi przez Zbiórkę Komendantów,
  1.1.4 omówienie spraw dotyczących funkcjonowania KTPK.
 2. Komenda Klubu
  2.1 Komenda Klubu jest organem kierującym pracą Klubu. Jest ona wybierana podczas Zbiórki Komendantów. Komendą Klubu kieruje Komendant Klubu, który zarządza Zbiórkę Komendantów na wniosek jego członków. W podstawowy skład Komendy wchodzą: Komendant, zastępca(y) Komendanta, sekretarz.
  W miarę potrzeb Komenda ma prawo do zaproszenia na jego posiedzenie dowolnego członka klubu i gości. Podczas Zbiórki każdy uczestnik spotkania może wypowiedzieć swoje zdanie na bieżący temat. Komenda podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
  Decyzje muszą być zatwierdzone przez Komendanta.
  Główne zadania Komendy:
  2.1.1 przygotowuje plan pracy KTPK i przedstawia go Zbiórce Komendantów,
  2.1.2 czuwa nad prawidłową realizacją planu pracy KTPK (przyjętego przez Zbiórkę Komendantów),
  2.1.3 dokonuje zmian w Konstytucji za zgodą ¾ Zbiórki Komendantów,
  2.1.4 decyduje o przyjęciu do KTPK,
  2.1.5 decyduje o wykluczeniu z KTPK,
  2.1.6 decyduje o ważniejszych sprawach dotyczących KTPK.
 3. Prawa i obowiązki Komendanta
  3.1 Komendant KTPK mianowany jest rozkazem Komendanta Hufca Piast Poznań Stare Miasto.
  Ustępujący Komendant przedstawia Zbiórce kandydata na swoje miejsce.

Komendant
3.2 ma obowiązek przewodzić pracą KTPK razem z Komendą,
3.3 ma obowiązek przewodniczyć Komendzie Klubu,
3.4 ma obowiązek przynajmniej raz w roku zwołać Zbiórkę Komendantów,
3.5 ma obowiązek reprezentować KTPK wobec władz harcerskich, szkolnych i administracyjnych,
3.6 ma prawo do tymczasowego zawieszenia realizacji postanowień Komendy Klubu i funkcjonowania Klubu jeśli jego zdaniem są one sprzeczne ze Statutem ZHP, Konstytucją Klubu lub przepisami o bezpieczeństwie życia i zdrowia młodzieży,
3.7 ma obowiązek prowadzenia dokumentacji KTPK lub kontrolowania prowadzonej dokumentacji przez sekretarza,
3.8 ma prawo wydawać rozkazy podległym mu członkom KTPK,
3.9 ponosi przed władzami ZHP odpowiedzialność za efekty pracy KTPK oraz za życie i bezpieczeństwo jego członków,
3.10 ma prawo do zmiany członka Komendy Klubu w przypadku jego rezygnacji z pełnionej funkcji.

 1. Prawa i obowiązki zastępcy Komendanta
  4.1. Zastępcom przewodniczącego zostaje członek klubu wybrany przez Zbiórkę Komendantów lub przez Komendanta (dotyczy to tylko przypadku, gdy poprzedni zastępca zrezygnował z pełnionej funkcji).

Zastępca Komendanta
4.2 współkieruje pracą KTPK,
4.3 ponosi współodpowiedzialność za efekty pracy klubu oraz bezpieczeństwo jego członków,
4.4 pomaga Komendantowi w wypełnianiu jego obowiązków,
4.5 wykonuje polecenia i rozkazy Komendanta,
4.6 ma prawo wydawać rozkazy podległym mu członkom klubu.

 1. Prawa i obowiązki sekretarza
  5.1 Sekretarzem KTPK zostaje członek klubu wybrany przez Zbiórkę Komendantów lub przez Komendanta (dotyczy to przypadku, gdy poprzedni sekretarz zrezygnował z pełnionej funkcji).
  Sekretarz KTPK
  5.2 współodpowiada za kontakt z władzami harcerskimi, szkolnymi i administracyjnymi,
  5.3 ma obowiązek współprowadzenia dokumentacji KTPK w porozumieniu z Komendantem,
  5.4 wykonuje dodatkowe zadania zlecone przez Przewodniczącego lub jego zastępcę,
  5.5 współkieruje pracą klubu wraz z ZK.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższą Konstytucją ma miejsce zastosowanie innych uchwał, regulaminów i dokumentów.
 2. W kwestiach spornych decyduje Komenda KTPK.
  Decyzje ostateczną podejmuje Komendant KTPK

Poznań, dnia 22 lipca 2023